ادبیات

ژبپوهنه

څېره

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

لیکوالي

کتابتون

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

کیسې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

ویډيويي خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

لیکنې

د تاریخ ماضي/ مصطفی سمون

تاریخ د ماضي، حال او راتلونکي د اړیکو جال دی، چې د بشر نېکبختۍ او بد بختۍ پکې رانغاړل شوي دي. نېکبختي زموږ په شان د خلکو لپاره وي، دا...
نور

ټولنیز زغم/ مصطفی سمون

انساني تحمل دومره سطحي شوی، چې افراد له تدبر څخه د وېرې احساس کوي. دا وېره په ټولیزه توګه خوله په خوله خپریږي او انساني تفکر په ګډوډۍ کې ور...
نور

د سهار پلوشې او د مازيګر زوال/ دکتور اجمل ښکلی

د سوابۍ د افغان کډوالو په بر کيمپ کې چې به د مانيرۍ له سرک کوڅې ته وروګرځېدې، پر يوه غاړه يې کامه وال او پر بله يې هډه وال...
نور

ليکنه او کيسه/ دکتور اجمل ښکلی

مقاله هغه منثور متن يا ليکنه ده، چې ليکوال پکې معلومات يا فکر خپل مخاطب ته په ليکنۍ بڼه وړاندې کوي. د ليکنې بل تعريف دا دی، چې مقاله د...
نور

غږیزې خپرونې

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.

به نظر می رسد ما نمی توانیم پیدا كنيم آنچه شما دنبال آن هستید.